قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده واحده - ماده ۱۵

عنوانقانون اصلاح ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده واحده - ماده ۱۵
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۹/۱۱/۱۳۵۵

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

ماده واحده - ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب آذر ماه سال ۱۳۳۸ (۲۵۱۸) شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می شود.
۱ تصمیمات دادگاه اطفال و دادگاه جنحه قائم مقام آن در مورد بند یک ماده ۱۷ این قانون و بند یک ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی قطعی است و در مورد بند ۲ ماده ۱۷ این قانون فقط از طرف متهم قابل پژوهش است .
نسبت به اطفالی که سن آنها بیش از ۱۴ سال تمام است تصمیم دادگاه اعم از برائت یا محکومیت در مورد خلاف قطعی و در مورد جنحه و جنایت قابل پژوهش و فرجام است .
مواعد و ترتیب تقاضا و رسیدگی پژوهشی فرجامی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است .
۲ - قرارهای عدم صلاحیت محلی و منع یا موقوفی تعقیب صادر در مورد جرائم اطفالی که سن آنها بیش از ۱۲ سال است در حدود مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام است .
۳ - در هر حال رسیدگی به جرائم مربوط به اطفال در کلیه مراحل تابع مقررات مذکور در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار خواهد بود.

دسته و برچسب: