قانون اساسی معارف - ماده ۳

عنوانقانون اساسی معارف - ماده ۳
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۲۹۰
تاریخ نشر

۹ عقرب ۱۲۹۰

موضوعحقوق کودک, قانون اساسی معارف
متن کامل

تعلیمات ابتدائیه برای عموم ایرانیان اجباری است .