قانون اساسی معارف - ماده ۱۷

عنوانقانون اساسی معارف - ماده ۱۷
گونهحقوق کودک
متن کامل

پروگرام مکاتب و مدارس ابتدائیه و متوسطه باید تعلیم واجبات دینی را به قدر لزوم شامل باشد.