قانون اساسی معارف - ماده ۱۷

عنوانقانون اساسی معارف - ماده ۱۷
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۲۹۰
تاریخ نشر

۹ عقرب ۱۲۹۰

موضوعحقوق کودک, قانون اساسی معارف
متن کامل

پروگرام مکاتب و مدارس ابتدائیه و متوسطه باید تعلیم واجبات دینی را به قدر لزوم شامل باشد.Authentic Nike Sneakers | Nike Shoes