قانون اساسی معارف - ماده ۱۴

عنوانقانون اساسی معارف - ماده ۱۴
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۲۹۰
تاریخ نشر

۹ عقرب ۱۲۹۰

موضوعحقوق کودک, قانون اساسی معارف
متن کامل

وزارت معارف باید تدریس کتبی را که مضر به اخلاق و دین محصلین است ممنوع نماید و کتبی که از طرف وزارت معارف ممنوع شده باشد در هیچ مدرسه نباید تدریس بشود.