قانون اساسی معارف - ماده ۱۳

عنوانقانون اساسی معارف - ماده ۱۳
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۲۹۰
تاریخ نشر

۹ عقرب ۱۲۹۰

موضوعحقوق کودک, قانون اساسی معارف
متن کامل

مدارسی که از اموال اوقاف دایر است نیز از حیث امور اخلاقی و حفظ صحتی و ترتیب تعلیمات و امتحانات و غیرها تا اندازه که با غرض واقف موافقت کند در تحت نظارت وزارت معارف است .