قانون اساسی معارف - ماده ۱

عنوانقانون اساسی معارف - ماده ۱
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۲۹۰
تاریخ نشر

۹ عقرب ۱۲۹۰

موضوعحقوق کودک, قانون اساسی معارف
متن کامل

مکتب و مدرسه عبارت است از تاسیساتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی ابنا نوع دائر می گردد.