قانون ازدواج - ماده ۱۶

عنوانقانون ازدواج - ماده ۱۶
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

۲۳/۰۵/۱۳۱۰

موضوعحقوق کودک, قانون ازدواج
منابع

وزارت عدليه

متن کامل

اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.