قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - ماده ۲۴

عنوانقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - ماده ۲۴
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۷/۰۲/۱۳۵۴

موضوعحقوق کودک, قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
منابع

مجلس سنا

متن کامل

۱ - هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - اصل و منشا ملی یا اجتماعی - مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
۲ - هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
۳ - هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.