قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو - ماده ۸۹

عنوانقانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو - ماده ۸۹
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیبخش چهارم قواعد مربوط به رفتار با بازداشتيان: فصل سوم : غذا و پوشاك
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

۳۰/۰۹/۱۳۳۴

موضوعحقوق کودک, قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازه کافی خواهد بود تا تعادل سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذایی جلوگیری کند همچنین رژیم غذایی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.
به علاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذایی را که در اختیار خود داشته باشند شخصا مهیا کنند.
آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت .
زنان باردار و تازه زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذایی متناسب با احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.