قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو - ماده ۲۳

عنوانقانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو - ماده ۲۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیباب اول: مقررات عمومي
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

۳۰/۰۹/۱۳۳۴

موضوعحقوق کودک, قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هر دولت متعاهد به کلیه محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیا لازمه جهت مراسم مذهبی که منحصرا برای نفوس کشوری دولت متعاهد دیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هر گونه محمولات
خواربار ضروری و ملبوس و مواد مقوی اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و یا تازه زا آزادی عبور خواهد داد.
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم آن رود که :
الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا.
ب - بازرسی آن شاید موثر نباشد یا.
ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد خود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی را که دولت در غیر این صورت می بایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر این صورت می بایست برای تهیه کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می دهد می تواند اجازه خود را مقید به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت نظارت دول حامی صورت گیرد.
محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره می دهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده می شود معین کند.