قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو -

عنوانقانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو -
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیباب اول: مقررات عمومي
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

۳۰/۰۹/۱۳۳۴

موضوعحقوق کودک, قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

ماده ۵۰ - دولت اشغال کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره موسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد آورد.
در هیچ حالی نمی تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.
چنانچه موسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به علت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال کننده باید در صورت فقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تامین نماید اقدامات لازم را جهت تامین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور به وسیله اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.
یک قسمت مخصوص از دفتری که به موجب مقررات ماده ۱۳۶ تاسیس شده ماموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی که هویتشان مسلم نیست به عمل آورد. اطلاعاتی که در باب پدر و ماد و سایر خویشان نزدیک آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید.
دولت اشغال کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه ای که ممکن بود قبل از اشغال به نفع اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت سال از حیث غذا و پرستاری طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت
نماید.