قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال - ماده واحده

عنوانقانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال - ماده واحده
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

۲۱/۰۱/۱۳۵۷

منابع

مجلس سنا

متن کامل

اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود در بانک ها حساب پس انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصرا با دارنده حساب می باشد. دارندگان این حسابها می توانند پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.

دسته و برچسب: