قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان - ماده ۶

عنوانقانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان - ماده ۶
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

۱۷/۰۳/۱۳۲۸

موضوعحقوق کودک, قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در هر کارگاه که کارگر زن دارد کارفرما مکلف است محلی برای نگهداری و شیر دادن کودکان آنها طبق دستور وزارت کار تخصیص دهد.
به مادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یک سال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت و نیم کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن به طفل داده شود و این مدت جزو ساعات کار آنها محسوب خواهد شد.
کارفرما مکلف است به زنان باردار در اوان وضع حمل هشت هفته مرخصی با استفاده از حقوق بدهد حقوق و مزایای زنان باردار در دو هفته اول مرخصی تماما از طرف کارفرما و در ۶ هفته بعد تماما از صندوق تعاون کارگاه پرداخته شود.
اگر مدت لازم برای استراحت به تجویز طبیب از هشت هفته تجاوز کند تا چهار هفته اضافی فقط نصف حقوق کارگر و آنهم از صندوق تعاون کارگاه به او پرداخته خواهد شد.