قانون اجازه اتوبوسرانی آزاد تهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی - ماده ۶

عنوانقانون اجازه اتوبوسرانی آزاد تهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی - ماده ۶
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۰۵
تاریخ نشر

۲۵/۱۰/۱۳۰۵

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

سایر مسائل و خصوصیات مربوطه به این اجازه نامه از قبیل تعیین عرض و طول اتوبوسها و نظافت آنها و تخفیف به شاگردان مدارس ابتدایی و معافیت اطفال و تشخیص خطوط مناسب و غیر آن بر طبق نظامنامه ای است که وزارت فواید عامه تدوین و به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.

دسته و برچسب: