قانون آئین دادرسی کیفری - ماده ۴۸۴

عنوانقانون آئین دادرسی کیفری - ماده ۴۸۴
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۲۹۰
تاریخ نشر

۰۱/۰۶/۱۲۹۰

موضوعحقوق کودک, قانون آئین دادرسی کیفری
متن کامل

در موارد ذیل احکام قابل اجرا فورا بموقع اجراگذاشته نمی شود(۱)در مورد حکم علیه مریض در صورتی که مرض او مانع اجرای مجازات به شخص اوست (۲)در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل (۳)در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر میدهند تا زمانی که طفل آنان به سن دو سال برسد ولی این درمواردی است که اجرای مجازات ضرری به طفل برساند(۴)در موارد لزوم تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر که مطابقت داشته باشد.در این صورت اجرای مجازات اولی تا امر تبدیل بعمل نیامده است به تعویق می افتد(۵)در صورت فرار محکوم علیه که اجرای حکم تا زمان دستگیر شدن او به تعویق می افتد ولی تادیه خسارت و مخارج عدلیه از مال او بعمل آید.