قانون آئین دادرسی کیفری - ماده ۳۲۸

عنوانقانون آئین دادرسی کیفری - ماده ۳۲۸
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۲۹۰
تاریخ نشر

۰۱/۰۶/۱۲۹۰

موضوعحقوق کودک, قانون آئین دادرسی کیفری
متن کامل

حضور اطفال و شاگردان مکاتب ابتدائیه و مدارس متوسطه در محکمه جزائی ممنوع است وعده تماشاچی در محکمه باید به اندازه وسعت مکان باشد و ازدحام جمعیت به کلی ممنوع است .