ف‍ارس‍ی‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ :خلاصه متن سخنرانی نادرابراهیمی

عنوانف‍ارس‍ی‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ :خلاصه متن سخنرانی نادرابراهیمی
گونهسند
شماره دسترسی۴۴۴ت‌
فرستندهابراهیمی, نادر
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۲ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, نادر ابراهیمی
متن کامل

خلاصه م‍ق‍ال‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان ‌که برای ارائ‍ه‌ درس‍وم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان تهیه شده است.دراین مقاله به "مشخصات واژه هادر نوشته های ویژه ی کودکان "،"مشخصات جمله ها درنوشته های ویژه ی کودکان "،"رابطه ی موضوع مفهوم وهدف با واژه جمله وکل نوشته "صحبت شده است .