فیلم های آموزشی

عنوانفیلم های آموزشی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶۰-۴۶۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

جدیدترین وسیله‌ای که امروزه برای پیشرفت تعلیم وتربیت معمول است روش آموزش دیداری شنیداری است که با ابزار نطق خطابه نشان دادن نقشه‌ها رادیو و عکس ها موزه‌ها فیلم‌های غیرمتحرک و متحرک و فیلم‌های متحرک صامت و ناطق درس را روشن‌تر می‌سازند و نیز گردش‌های دسته‌جمعی مربوط به درس طبیعی . باعث می‌شود مطالب یادگرفته مدت بیشتری بخاطرمی‌ماند علاقه شاگردان به درس افزوده می‌شود در کلاس درس قبل از نمایش فیلم ذهن شاگردان را باید آماده ساخت و موضوع فیلم را تشریح و آن را با دروسی که خوانده مرتبط کنندNike air jordan Sneakers | Nike