فیلم استریپ ایرانی در خدمت آموزش کودکان

عنوانفیلم استریپ ایرانی در خدمت آموزش کودکان
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۳

شماره

س۸ ش۲۱۰۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعآیندگان, مقاله
متن کامل

نمایش ترجمة فیلم استریپ‌های خارجی در کتابخانه‌های کودک شاید شروع احساس نیازی بود برای تهیه فیلم استریپ‌هایی با مطالب و زمینه‌های فرهنگ ایرانی ، و اندیشه‌ی عملی کردن آن زمانی به طور جدی آغاز شد که برنامه‌هایی کم‌وبیش روشن و با هدف طرح شد. اینکه چگونه می‌شود زمینه‌های فرهنگی ایران را از هنر گرفته تا قصه‌های مردمی و چهره‌های تاریخی و علمی به تصویر درآورد . از دستگاه فیلم استریپ این وسیلة ساده و به ظاهر معمولی برای آگاهی دادن بچه‌ها در زمینه‌های گوناگون فرهنگی استفاده‌ایی چشمگیر کرد مرکز فیلم استریپ از مهرماه ۱۳۵۲ شروع به تجربه کرد .