فیلم(۱۹)

عنوانفیلم(۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢

شماره صفحهص١٩
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, فیلم, کتاب مصور, گواش, منابع دیداری
متن کامل
فیلم(۱۹)