فریاد دیوار

عنوانفریاد دیوار
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول آبان ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١١ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, دولت آبادی، پروین, مقاله, منظومه علمی -آموزشی
متن کامل

شعری از زبان دیوار که به خط هایی که رویش کشیده شده اند اعتراض می کند.Sports brands | Women's Sneakers