فرماندار آبادان در مراسم جشن سالگرد مهرنوش گفت: گروه فرهنگی مهرنوش در تعلیم و تربیت کودکان نقش مؤثری داشته است

عنوانفرماندار آبادان در مراسم جشن سالگرد مهرنوش گفت: گروه فرهنگی مهرنوش در تعلیم و تربیت کودکان نقش مؤثری داشته است
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۵۱

شماره

س۵ ش۱۲۹۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعآبادان, آیندگان, کودکستان مهرنوش, کودکستان ها, مقاله
متن کامل

گزارشی از جشن سومین سالگرد کودکستان مهرنوش در آبادان.Best Sneakers | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases