فاجعه دانش آموزان رفوزه

عنوانفاجعه دانش آموزان رفوزه
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۲، ۵۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعمقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی بحران ناشی از مردودی در دانش آموزان و راه های کمک به آنان .