غول بزرگ و مرد کوتوله(۱۴)

عنوانغول بزرگ و مرد کوتوله(۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۴
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, غول بزرگ و مرد کوتوله, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
غول بزرگ و مرد کوتوله(۱۴)