غلامحسین مفید در نقش رستم

غلامحسین مفید در نقش رستم
عنوانغلامحسین مفید در نقش رستم
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, غلامحسین مفید
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل