غلامحسین مفید در نقش رستم

غلامحسین مفید در نقش رستم
عنوانغلامحسین مفید در نقش رستم
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

رنگي

موضوععکس, غلامحسین مفید
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل