علی بابا و چهل دزد بغداد(۱۴)

عنوانعلی بابا و چهل دزد بغداد(۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۴
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, علی بابا و چهل دزد بغداد, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
علی بابا و چهل دزد بغداد(۱۴)