علی بابا و چهل دزد بغداد(۱۰)

عنوانعلی بابا و چهل دزد بغداد(۱۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتجارتچی, جعفر, نعمت اللهی, عباس
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۶

شماره صفحهص۱۰
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم)

موضوعآبرنک, تصویر, تصویر کتاب, تنظیم ونقاشی:جعفر تجارتچی, جعفر تجارتچی, رنگ آمیزی عباس نعمت الهی, علی بابا و چهل دزد بغداد, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
علی بابا و چهل دزد بغداد(۱۰)