عروسک بازی

عنوانعروسک بازی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاسباب بازی ها, دختران, عروسک (اسباب بازی), عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
عروسک بازی