عده محصلین

عنوانعده محصلین
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۰۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآمار آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

گزارش آماری شمار دانش آموزان دختر، پسر و طلاب در تهران و شهرستان ها و خارج از کشور.