عبد الرزاق پهلوان(۱۳)

عنوانعبد الرزاق پهلوان(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصادقی, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۶-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۱

شماره صفحهص۱۳
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم و مرکب رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, عبد الرزاق پهلوان, علی اکبر صادقی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
عبد الرزاق پهلوان(۱۳)