عباس یمینی شریف

عنوانعباس یمینی شریف
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۴*۶
موضوعشاعر, عکس, نویسنده
منابع

مجموعه خانواده عباس یمینی شریف

متن کامل
عباس یمینی شریف