عاشق شدن دختر مصری بجناب حضرت علی اکبر علیه السلم و شهادت آنجانب(۸و۹)

عنوانعاشق شدن دختر مصری بجناب حضرت علی اکبر علیه السلم و شهادت آنجانب(۸و۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۸ و ۹
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, عاشق شدن دختر مصری به جناب حضرت علی اکبر علیه السلام و شهادت آن جانب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
عاشق شدن دختر مصری بجناب حضرت علی اکبر علیه السلم و شهادت آنجانب(۸و۹)