ظرف یکسال، ۱۲ هزار نفر بر دانش آموزان قم افزوده شد

عنوانظرف یکسال، ۱۲ هزار نفر بر دانش آموزان قم افزوده شد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۵۶

شماره

س۲ ش۵۸۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش روستاییان, رستاخیز, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری میزگردی با شرکت مسئولان آموزش قم درباره ی مسائل آموزشی شهر قم، کمبود مدارس و فعالیت چشمگیر آموزشی در سطح روستاها.