طرح سایه‌وار

عنوانطرح سایه‌وار
گونهگنج واژه - تزاروس
متن کامل

اصطلاحی که به تصویرهای تک رنگ، دو بعدی و دارای مرز مشخص و صریح (به صورت تیره بر زمینه‌ی روشن یا برعکس) اطلاق می‌شود.