صورت مکاتب خراسان(دستنویس)

عنوانصورت مکاتب خراسان(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۱۶۹ت
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرستی از مکتب خانه ها ی خراسان.دراین فهرست آمارمکتب دارها ،تعداد شاگردان مکتب ومحله مکتب خانه ها آمده است .