صمد در میان دانش آموزانش، آخیرجان

عنوانصمد در میان دانش آموزانش، آخیرجان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۶
تاریخ نشر

۱۳۴۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
صمد در میان دانش آموزانش، آخیرجان