صمد بهرنگی در جشنی در یکی از کلاس‌های مدرسه

صمد بهرنگی در جشنی در یکی از کلاس‌های مدرسه
عنوانصمد بهرنگی در جشنی در یکی از کلاس‌های مدرسه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل