صمد بهرنگی در جشنی در یکی از کلاس‌های مدرسه

عنوانصمد بهرنگی در جشنی در یکی از کلاس‌های مدرسه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
صمد بهرنگی در جشنی در یکی از کلاس‌های مدرسه