شهرستان درگز

عنوانشهرستان درگز
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳-۴۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اطلاعات و آماری درمورد آموزش متوسطه به ابتدایی ، به حرفه‌ای کلاس خانه‌داری ، تربیت بدنی به فعالیت خارج از برنامه ، پیشاهنگی ، سازمان جوانان شیروخورشید سرخ ، انجمن های همکاری خانه و مدرسه ، نمایشگاه کارگاه های دستی دانش‌آموزان ، تعلمیات اجباری ، مبارزه با کلاس های بیسوادی در شهرستان درگز به خواننده می‌دهد.Running Sneakers | Trending