شنگول و منگول (۱۴)

عنوانشنگول و منگول (۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمحمدصانعی,
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٤
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٨*٥/٥س.م
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, شنگول و منگول, کتاب مصور, محمد صانعی, منابع دیداری
متن کامل
شنگول و منگول  (۱۴)