شعر کودک: فرتوت بیچاره نالنده یی گرانبار از حسرت و پشیمانی

عنوانشعر کودک: فرتوت بیچاره نالنده یی گرانبار از حسرت و پشیمانی
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۳۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, شعر کودک در ایران (کتاب), شعر کودکان, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

پیشینه ی کوتاهی از شعر کودک در ایران به همراه بخش هایی از کتاب « شعر کودک در ایران» نوشته ی " محمود کیانوش ".affiliate tracking url | Sneakers