شعر مصور

عنوانشعر مصور
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

شعر

منابع

واژه نامه هنر شاعری، ص ٣٢٢

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

شعر مصور شعری است که کلمات در آن به صورت تصویر نشان داده می شوند و خواننده با کنار هم نهادن و تلفیق کلماتی که از تصویرها می گیرد، شعر را می خواند. این شیوه ی نوشتن و خواندن شعر به عنوان نوعی سرگرمی و مسابقه در مجله ها و نشریه های دهه ی ۱۳۲۰ و سال های قبل از آن بسیار متداول بود.latest Running | spike shoes nike running shoe size chart boys