شعر دن‍ی‍ا پ‍ر از ق‍ش‍ن‍گ‍ی‍ه‌

عنوانشعر دن‍ی‍ا پ‍ر از ق‍ش‍ن‍گ‍ی‍ه‌
گونهسند
شماره دسترسی۴۷۰ت‌
فرستندهحاجی حسینی, محمد
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعبرنامه کودک, دنیا پر از قشنگیه (شعر ), رادیو, سند, محمد حاجی حسینی, منابع نوشتاری
متن کامل

م‍ت‍ن‌ ش‍ع‍ر "دن‍ی‍ا پ‍ر از ق‍ش‍ن‍گ‍ی‍ه‌"سروده ی محمد حاجی حسینی برای اجرا در ب‍رن‍ام‍ه‌ ی ک‍ودک‌ رادی‍و.