شرایط زندگی کودکان در هند

عنوانشرایط زندگی کودکان در هند
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۰

شماره

س۱ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹-۳۲
موضوعبهداشت کودک, حمایت کودکان, مقاله, هند
متن کامل

بررسی عوامل مهم مرگ و میر کودکان در هند از جمله: کمبود امکانات پزشکی، تغذیه ی نامناسب.