شبنامه

عنوانشبنامه
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٢١ک
پدیدآورندگانکائوچا,
پدیدآورندگان همکارچوان, هواسان -, اتحاد,
ناشرکورش، سپیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٥/١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته کائوچا؛ تصاویر هواسان - چوان؛ ترجمه اتحاد

موضوعاتحاد, ادبیات ترجمه, کائوچا, کتاب, هواسان - چوان
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

دو کودک عضو مخفی پیشاهنگی، در زمان جنگهای توده‏ای رهایی‏بخش چین، با جسارت و زیرکی، ازدست پلیس می‏گریزند. یکی از آن‌ها که ریاست طلب است، از دوست توانای خود درس فروتنی می‏آموزد.Running sport media | Buy online Sneaker for Men