شاهزاده بدیع الملک (قصه بدیع الملک و بدیع الجمال)

شاهزاده بدیع الملک (قصه بدیع الملک و بدیع الجمال)
عنوانشاهزاده بدیع الملک (قصه بدیع الملک و بدیع الجمال)
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوععکس, عیدی سازی
منابع

مجموعه شخصی مهدی رضا قلی زاده

متن کامل