شاعر و قصه گوی سیاه

عنوانشاعر و قصه گوی سیاه
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۴۴۷ک
پدیدآورندگانهیوز, لنگستن
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۲-۱۹۶۷

پدیدآورندگان همکارتبریزی, بهروز
ناشرشمس
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۱۷۳ص
اندازه۱۴*۲۱س.م
پدیدآورندگان

لنگستن هیوز؛ بهروز تبریزی

موضوعبهروز تبریزی, شمس, کتاب, لنگستن هیوز
بهاء

۱۲۵ریال

متن کامل