س‍رگ‍ذش‍ت‌ چ‍م‍ن‍زار ب‍زرگ‌

عنوانس‍رگ‍ذش‍ت‌ چ‍م‍ن‍زار ب‍زرگ‌
گونهسند
شماره دسترسی۴۰۱ت‌
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهسازمان همگام با کودکان و نوجوانان,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۷خرداد ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسازمان همگام با کودکان و نوجوانان, سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ ارس‍ال‌ ک‍ت‍اب"‌ س‍رگ‍ذش‍ت‌ چ‍م‍ن‍زار ب‍زرگ‌ "نوشته شکور لطفی به وسیله شورای کتاب کودک ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ کاندید ک‍ت‍اب‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ س‍ال‌۱۳۵۴.