سینما برای دانش آموزان و کودکان

عنوانسینما برای دانش آموزان و کودکان
گونهمقاله
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

٢ بهمن ١٣٢٢

شماره

س ١٨ ش ٥٣٧٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣
موضوعاطلاعات, مقاله
متن کامل

خبر نمایش فیلم های ویژه ی کودکان در سالن سینما اخبار.Running Sneakers | Nike Air Max 270