سینمایی سالم برای بچه ها

عنوانسینمایی سالم برای بچه ها
گونهمقاله
متن کامل

خبر برگزاری جشنواره‌ ی تابستانی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۳۱ خرداد تا ۲ شهریور در پارک نیاوران و اشاره به برنامه‌هایی که در آن اجرا خواهد شد.